در این صفحه با برگزیدگان جایزه چراغ آشنا میشوید. برگزیدگان هر دوره در شبِ اول دیماه آن سال معرفی میشود.ضمنا جهت آشنایی با برگزیدگان هردوره می‌توانید روی تصاویر ایشان کلیک کنید تا به صفحات اینترنتی ایشان راهنمایی شوید.اگر شما هم شخص یا گروه و نهادی را میشناسید که شایسته‌ی معرفی به جایزه چراغ هستند ، حتما با ما در تماس بوده و به ما معرفیشان کنید.