کیت رسانه جایزه چراغ

تایپوگرافی بنیاد جایزه چراغ

لوگو بنیاد جایزه چراغ

پادکست فلسفه علم

بانیان جایزه چراغ و فلسفه علم